A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

KoBri Rallye

publié le 06 juin 2019
Flyer DEF 1

Am Kader vun « Een Dag an der Natur » organiséiert d’Gemeng Koplescht den 22te Juni 2019 eng éischte Kéier de KoBri Rallye. Zwee Tier stinn de Participanten zu Verfügung : iwwer 3 oder 6,5 KM kann een d’Natur an eiser Gemeng entdecken an op 4 verschidde Stänn un engem Quiz mat Froen ronderëm Koplescht an de Briddel deelhuelen. D’Gewënner vun dësem Quiz kënne sech iwwert ee flotte Präis freeën. Départ mat gratis Aschreiwung ass vun 09h00 bis 10h30 beim Home Wercollier an der rue du Tilleul um Briddel : nom Tour grillen d’Däereldéieren an d’« Little Blues Band » gëtt ee Concert zum Beschten. Donieft ginn et Informatiounsstänn vum Verkéiersverbond, dem Office Régional de Tourisme an der Fairtrade Lëtzebuerg ASBL. D’Stänn op der Streck ginn assuréiert vum lokale Syndicat d’Initiative, der Ëmweltkommissioun an der Kopleschter Gemeng. Mir freeën eis op Äer Participatioun !

Dans le cadre d’« une journée dans la nature », la commune de Kopstal vous invite à participer au premier « KoBri Rallye » qui aura lieu le samedi, 22 juin 2019. Les participants pourront choisir entre deux parcours de 3 ou 6,5 KM leur permettant de découvrir la nature dans notre commune et de participer sur quatre stands à un quiz basé sur des questions axées autour de Kopstal et de Bridel. Le départ avec inscription gratuite aura lieu de 09h00 à 10h30 auprès du Home Wercollier situé dans la rue du Tilleul à Bridel. Le rallye sera clôturé par un BBQ des « Däereldéieren » ainsi qu’un concert de la « Little Blues Band ». De plus, des stations d’information seront assurés par le « Verkéiersverbond », l’Office Régional de Tourisme et l’ASBL « Fairtrade Lëtzebuerg ». Un rendez-vous à ne pas manquer !

Menu