A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Don de solidarité

publié le 23 août 2019

De Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Koplescht weist sech solidaresch mat den Affer vum schwéieren Tornado dee Freides, den 9ten August 2019 vill Leit an der Gemenge Péiteng a Käerjeng getraff huet. D’Gemeng iwwerweist den 2 Associatiounen, déi d’Hëllefsgelder zu Käerjeng a Péiteng coordinéieren, am ganzen 8000 Euro. Jeweils 4000 Euro ginn un « Käerjeng hëlleft » esou wéi « Fir ee gudden Zweck – Gemeng Péiteng ».

Le collège échevinal et le conseil communal de la commune de Kopstal s’engagent à soutenir financièrement les personnes touchées par la violente tornade ayant touché les communes de Pétange et de Käerjeng le vendredi, 9 août 2019.
Ainsi, 8000 euros seront versés aux deux associations coordonnant l’effort d’aide aux sinistrés. 4000 Euro seront donc versés à l’association « Käerjeng hëlleft » ainsi que « Fir ee gudden Zweck – Gemeng Péiteng ».

Menu