A A A

15.07.2021 – Informatioun Biergerzenter

publié le 15 juillet 2021

 Bedéngt duerch d’Iwwerschwemmungen, informéiere mir Iech dass d’Gebai wou normalerweis eise Populatiounsbüro an de Service Technique ass, zou bleift.

De Populatiounsbüro schafft momentan mat reduzéierte Moyen’en, kontaktéiert eis dovir w.e.g just fir urgent Demanden.

Mir hunn momentan och keng technesch Ekipementer fir nei Demande fir Identitéitskaarten a Päss unzehuelen. Déi Demanden déi virum 15.07 gemaach gi sin, gi normal traitéiert a kënnen am Populatiounsbüro ofgeholl ginn (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal, 1. Stack). Frot w.e.g am Virfeld ee Rv un, entweder per Telefon um 27 327 – 222 oder per Mail op population@kopstal.lu

De Service Technique ass ënnert der Nummer 621 148 073 ze erreechen.

Op eisem Site www.kopstal.lu an op eiser Facebook Säit kritt Dir reegelméisseg Neiegkeeten iwwert d’Evolutioun vun der Situatioun. Dir kënnt Iech och op den sms2citizen System abonnéieren.

Merci fir Äert Versteesdemech.

.

🇫🇷 Dû aux inondations, nous vous informons que le bâtiment où se trouvent habituellement les bureaux de la population ainsi que du Service Technique restera provisoirement fermé.

Le bureau de la Population fonctionne pour l’instant avec des moyens réduits. Veuillez nous contacter uniquement pour des demandes urgentes.

Nous ne disposons plus, pour l’instant, des moyens techniques pour traiter les nouvelles demandes de cartes d’identités et passeports. Toutes les demandes passées avant le 15.07.2021 ont été traités et peuvent être retirés aux Bureau de la Population qui se trouve provisoirement à la Mairie (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal, 1er étage) Veuillez prendre un Rv au préalable en appelant le 27 327 – 222 ou en envoyant un mail à population@kopstal.lu

Le Service Technique reste joignable sur le numéro 621 148 073

Pour vous tenir au courant de l’évolution de la situation, veuillez consulter régulièrement notre site internet www.kopstal.lu et abonnez-vous à notre page Facebook ou au système sms2citizen.

Merci pour votre compréhension.

.

🇬🇧 We would like to inform you that the building where the population office and the Technical Service are usually located will remain temporarily closed.

The Population Office is currently operating with reduced resources. Please contact us only for urgent matters.

We currently do not have the technical means to process new applications for identity cards and passports. All applications received before 15.07.2021 have been processed and can be collected from the Population Office, which is temporarily located in the Town Hall (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal, 1st floor). Please make an appointment in advance by calling 27 327 – 222 or by sending an e-mail to population@kopstal.lu

The Technical Service can be reached on the number 621 148 073

To stay informed of the latest developments, please check our website www.kopstal.lu and subscribe to our Facebook page or the sms2citizen system.

Thank you for your understanding.

 

 

Menu