A A A

Adaptations lignes RGTR à partir du 11 décembre 2022

publié le 07 décembre 2022
Image_banner_RGTR

.

🇱🇺  Ab Sonndeg den 11. Dezember 2022 ginn et verschidden Adaptatiounen op den RGTR Linnen. An eiser Gemeng sinn folgend Linnen dovunner betraff:

 • 824 – Ännerung vum Trajet an de Lokalitéiten Mamer, Capellen an Ollem
 • 901, 902, 903 – de Busarrêt LUX Rollingergrund, Bei der Fiels gëtt suppriméiert
 • 921 – a béid Richtungen ginn d’Busarrêten LUX Rollingergrund, Val André, BAMBESCH, Centre Sportif et Biergerkräiz bäigefügt
 • Schoul Linn C03 – Le régime de circulation change de lundi et mercredi scolaire vers lundi – jeudi scolaire & adaptation de l’itinéraire (JU4) ainsi que l’horaire

Op eiser Säit: https://www.kopstal.lu/mobilite/transports-public/ an op der Säit www.mobiliteit.lu fannt Dir den Detail vun den Ännerungen an déi nei Horairen.

.

🇫🇷  A partir du dimanche 11 décembre 2022, des adaptations seront faites sur certaines lignes de bus RGTR. Les lignes de bus RGTR qui concernent notre commune sont les numéros :

 • 824 – Changement d’itinéraire dans les localités de Mamer, Capellen et Olm
 • 901, 902, 903 – Suppression de l’arrêt LUX Rollingergrund, Bei der Fiels
 • 921 – Ajout des arrêts LUX Rollingergrund, Val André, BAMBESCH, Centre Sportif et Biergerkräiz dans les deux directions
  Ligne scolaire
 • C03 – Le régime de circulation change de lundi et mercredi scolaire vers lundi – jeudi scolaire & adaptation de l’itinéraire (JU4) ainsi que l’horaire

Veuillez consulter les détails des adaptations ainsi que les nouveaux horaires sur notre site : https://www.kopstal.lu/mobilite/transports-public/ ainsi que sur le site www.mobiliteit.lu

.

🇬🇧 From Sunday 11 December 2022, adjustments will be made to some RGTR bus routes. The RGTR bus routes that concern our commune are the following:

 • 824 – Change of route in Mamer, Capellen and Olm
 • 901, 902, 903 – Removal of the bus stop LUX Rollingergrund, Bei der Fiels
 • 921 – Addition of the bus stops LUX Rollingergrund, Val André, BAMBESCH, Centre Sportif and Biergerkräiz in both directions
 • School line C03 – Change of traffic regime from school Monday and Wednesday to school Monday – Thursday & adaptation of the route (JU4) and timetable

Please consult the details of the adaptations and the new timetable on our website: https://www.kopstal.lu/mobilite/transports-public/ as well as on the website www.mobiliteit.lu

Menu