A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Actualités

Documents relatifs
 • publié le 23/05/2022

  Conseil communal 31.05.2022

  La prochaine séance du conseil communal de Kopstal aura lieu mardi, le 31 mai 2022 à 14.00 heures au premier étage de la Mairie de Kopstal.
  Convocation et ordre du jour

 • publié le 19/05/2022

  Nuetseil – ING Marathon – 28.05.2022

  🇱🇺 🚌 Nuetseil – ING Marathon 🏃‍♂️🏃‍♀️ : Adaptéierte Fuerplang um Samschden, den 28. Mee 2022. ❗Opgepasst: d’Nuetseil bleift net op all Arrêt stoen!
  .
  🇫🇷 🚌 Nuetseil – ING Marathon 🏃‍♂️🏃‍♀️: trajet adapté le samedi 28 mai 2022! ❗Attention, le bus ne desservira pas tous les arrêts!
  .
  🇬🇧 🚌 Nuetseil – ING Marathon 🏃‍♂️🏃‍♀️: adapted route on Saturday 28 May 2022! ❗Please note that the bus will not serve all stops!
  .
  .
  Nuetseil Kielen - Bridel Marathon
 • publié le 02/05/2022

  Participation citoyenne – Centre de Kopstal

  🇱🇺 Léif Biergerinnen a Bierger,

  De Buergermeeschter an de Schäfferot beschäftegen sech mat der Revaloriséierung vum Kopleschter Duerfkär.

  Fir dass dësen neien Zenter seng Bierger am Beschte verkierpert, invitéiere mir Iech, u participative Biergerworkshoppen zu den Themen Mobilitéit, ëffentleche Raum, Funktiounen an de Projet de Reouverture vun der Mamer deelzehuelen, fir all Är Iddien ze sammelen. Eist gemeinsaamt Zil wäert et sinn, de Kopleschter Duerfkär vu muer zesummen ze gestalten, fir datt et eng attraktiv Plaz gëtt wou all Generatiounen sech zesummen treffe kënnen.   

  Déi gesammelt Iddie bilden d’Basis fir souwuel e Biergerrapport wéi och e Masterplang fir de Kopleschter Zentrum z’erstellen. Schlussendlech ginn d’Resultater vun eiser gemeinsamer Aarbecht an enger finaler Presentatioun virgestallt.

  Mir freeën eis, Iech op de verschiddenen Eventer ze begréissen a zesummen op een gemeinsamt Zil hin ze schaffen. 

  De Schäfferot

  Thierry Schuman – Buergermeeschter

  Josy Popov – Schäffen

  Raoul Weicker – Schäffen

  ℹ️ Informatiounsflyer op Lëtzebuergesch

  Presentatioun vum Informatiounsowend de 17 Mee 2022.

  📝 Mëllt Iech iwwert dëse Coupon-réponse un fir de Participative Biergerworkshop vum 25. Juni um 9.30 Auer oder vum 09. Juli um 9.30 Auer. 

  D’Participatioun um Informatiounsowend ass keng Viraussetzung fir um Workshop deelzehuelen, jiddereen ass wëllkomm fir mat ze schaffen!

  .

  🇫🇷 Chères citoyennes, chers citoyens,

  Le collège des bourgmestre et échevins s’attèle à la revalorisation du Centre de Kopstal.

  Pour que ce nouveau centre représente au mieux ses citoyens, nous vous invitons à nous rejoindre lors des ateliers participatifs ciblés sur les thématiques de la mobilité, des espaces publics, des fonctions et sur le projet de réouverture de la Mamer, afin de collecter toutes vos idées. Notre objectif commun sera de construire ensemble le centre de Kopstal de demain, afin qu’il retrouve son attractivité et devienne un lieu d’échange propice à toutes les générations. 

  Les idées collectées constitueront la base d’un rapport citoyen et d’un Plan Directeur du centre de Kopstal. Une présentation finale aura lieu par la suite de façon à vous exposer les aboutissements de notre travail commun. 

  Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir aux différents événements organisés et travailler ensemble dans la même direction. 

  Le collège échevinal 

  Thierry Schuman – Bourgmestre

  Josy Popov – Échevin

  Raoul Weicker – Échevin

  ℹ️ Flyer d’information en français

  Présentation de le soirée d’information du 17 mai 2022. 

  📝 Veuillez vous inscrire via ce Coupon-réponse  à l’atelier participatif du 25 juin à 9h30 ou du 9 juillet à 9h30. 

  La participation à la soirée d’information n’est pas une condition préalable à la participation aux ateliers. Chaque personne est la bienvenue pour contribuer à l’élaboration des idées.

  .

  🇬🇧 Dear citizens,

  The College of Mayor and Aldermen is addressing the upgrading of the Kopstal village centre.

  We would like this new centre to best reflect its citizen, and therefore we invite you to take part in our participation workshops on the topics of mobility, public space, functions, and the project of the Mamer reopening, so that as many of your ideas as possible can be collected. The common goal is to design our Kopstal village centre of tomorrow, one that will be an attractive place of exchange for all generations.

  The ideas collected will form the basis of a citizens’ report and a master plan for the Kopstal village centre. To conclude this process, the results of our joint work will be presented in a final presentation.

  We look forward to welcoming you all to these events, and to working together on this common task. 

  The College of Mayor and Aldermen 

  Thierry Schuman – Mayor

  Josy Popov – Alderman

  Raoul Weicker – Alderman

  ℹ️ Information flyer in English

  Presentation of the information evening on 17 May 2022. 

  📝 Please register by returning the Coupon-réponse for the Participatory Workshop on 25 June at 9.30 am or on 9 July at 9.30 am. 

  Attendance at the information evening is not a prerequisite for participation in the workshops. Everyone is welcome to contribute to the development of ideas.

 • publié le 29/04/2022

  Documents SUP et PAG

  .

  Documents SUP et PAG 

  Avis officiels

  Brochure d’information (avec mot du bourgmestre en LUX) : Brochure

  Mot du bourgmestre en FRA & ENG

 • publié le 04/04/2022

  Référendum – collecte des signatures

  .

  🇱🇺 D’Gemeng Koplescht informéiert dass d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Koplescht domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 9 Mäerz 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 9. Abrëll 2022 bis den 9. Mee 2022 abegraff, opleien.

  Well et sech beim 9. Mee em e gesetzlechen Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn d’Wieler informéiert, datt de leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen, Samschdes, de 7. Mee 2022 ass.

  Warend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zaiten zougänglech:
  🖋️ Uert: Biergerzenter Briddel, 1-3, rue Nicolas Goedert, L- 8133 Bridel
  🖋️ Deeg an Zäiten: vu méindes bis samschdes, tëschent 9.00 an 11.00 Auer

  Offiziell Matdeelung: Avis publié_FRA-DE-LUX_avril-2022

  .

  🇫🇷 La commune de Kopstal informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du Chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 9 avril 2022 au 9 mai 2022 inclus.

  Etant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la connaissance des électeurs que le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai 2022

  Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit:
  🖋️ Lieu : Biergerzenter Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, L- 8133 Bridel
  🖋️ Jours et heures: du lundi au samedi, entre 9.00 et 11.00 heures

  Communication officielle: Avis publié_FRA-DE-LUX_avril-2022

 • publié le 18/03/2022

  18.03.2022 – Welt Recycling Dag

  .

  🇱🇺 Haut um 18. Mäerz ass de Welt Recycling Dag ! Dësen Dag ass do fir de Public opmierksam op de Recyclage ze maachen an zum Thema ze sensibiliséieren.

  An der Gemeng Koplescht ginn et verschidde Méiglechkeeten fir d’Saachen ëmweltgerecht ze entsuergen an ze recycléieren:

  • Ale Pabeier -> Blo Poubelle (Flyer)
  • Aalt Glas -> Giel Poubelle (Flyer)
  • Organesch Offäll -> Gréng Poubelle (Flyer)
  • Reschtoffall -> Gro Poubelle
  • Plastiksverpackungen-> Bloe Sak vun der Valorlux
  • Kollekt vun de Chrëschtbeemercher
  • Kollekt vum Schrott, Elektroschrott (op Demande bei der SICA)
  • Kollekt vum Gréngschnëtt, Heckeschnëtt (op Demande bei der SICA)
  • Kollekt vum Ale Gezei (op Demande bei der SICA)
  • Schiedlech Produiten a Substanzen, ëmweltschiedlech Produiten -> Superdreckskëscht. Déi komplett Lëscht vun de Produiten kënnt Dir hei noliesen : https://sdk.lu/wp-content/uploads/2021/07/Problemprodukte-2019-FR.pdf

  Fir méi Informatiounen kënnt Dir Iech bei der SICA, bei der Superdreckskëscht oder bei der Valorlux informéieren.

  Op der SICA App fannt Dir och de komplette Kalenner vun de verschidde Kollekten:

  Lien Google Play Store

  Lien Apple Store

  .

  🇫🇷 Tous les ans, la journée mondiale du recyclage a lieu au 18 mars. Cette journée a pour objectif de promouvoir le recyclage et sensibiliser le grand public au sujet.

  Dans la commune de Kopstal, il existe plusieurs possibilités pour recycler ou éliminer les déchets dans le respect de l’environnement.

  • Vieux papiers -> poubelle bleue (Flyer)
  • Verre -> poubelle jaune (Flyer)
  • Déchets organiques -> poubelle verte (Flyer)
  • Déchets ménagers -> poubelle grise
  • Emballages en plastique -> Sac bleu Valorlux
  • Collecte des sapins de Noël
  • Collecte des déchets encombrants, ferrailles et appareils électriques (sur demande auprès de la SICA)
  • Déchets d’arbustes (sur demande auprès de la SICA)
  • Collecte des vieux vêtements (sur demande auprès de la SICA)
  • Produits et substances nocifs, produits polluants collectés par la Superdreckskëscht. Vous pouvez consulter la liste complète des produits ici : https://sdk.lu/wp-content/uploads/2021/07/Problemprodukte-2019-FR.pdf

  Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger l’application de la SICA, vous informer auprès de la Superdreckskëscht ou auprès de Valorlux.

  Le calendrier complet des collectes peut être consulté sur l’application de la SICA:

  Lien Google Play Store

  Lien Apple Store

  .

  🇬🇧 Every year, the Global Recycling Day takes place on 18 March. The aim of this day is to promote recycling and to make the general public aware of the subject.

  In the commune of Kopstal, there are several possibilities to recycle or dispose of waste in an environmentally friendly way.

  • Waste paper -> blue bin (Flyer)
  • Glass -> yellow bin (Flyer)
  • Organic waste -> green bin (Flyer)
  • Household waste -> grey bin
  • Plastic packaging -> Valorlux blue bag
  • Collection of Christmas trees
  • Collection of bulky waste, scrap metal and electrical appliances (on request at the SICA)
  • Shrubbery waste (on request from SICA)
  • Collection of old clothes (on request at the SICA)
  • Harmful products and substances, polluting products collected by the Superdreckskëscht. You can consult the complete list of products here: https://sdk.lu/wp-content/uploads/2021/07/Problemprodukte-2019-FR.pdf

  For more information, you can download the SICA application, consult the Superdreckskëscht or Valorlux.

  The complete collection calendar can be consulted on the SICA application:

  Link Google Play Store

  Link Apple Store

Menu