A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Elections communales – 11 juin 2023

AdobeStock_557126004

PLAN ET EMPLACEMENTS DES BUREAUX DE VOTE

🇱🇺 Plang an Adresse vun de verschiddene Walbüroen déi installéiert gi fir d’Gemengewalen den 11. Juni 2023 vun 8 bis 14 Auer.
🇫🇷 Plan et emplacements des différents bureaux de vote qui seront mis en place pour les élections communales le 11 juin 2023 de 8h00 à 14h00.
🇬🇧 Plan and locations of the different electoral offices that will be set up for the municipal elections on 11 June 2023 from 8.00 am to 2.00 pm

Plan_bureaux-de-vote

Plan_bureaux-de-vote

 

MODELE DU BULLETIN DE VOTE ET INSTRUCTIONS AUX ELECTEURS

 

 

 

BREIFWAL – VOTES PAR CORRESPONDANCE – POSTAL VOTING

🇱🇺 All d’Wieler, déi an de Wielerlëschte stinn, kënnen eng Demande fir d’Bréifwal bei de Gemengewalen areechen.

Ab dem 19. Mäerz 2023, kann d’Demande gemaach ginn:

.

Demande muss folgend Informatioune beinhalten:

 • Numm, Virnumm a Wunnadress
 • Gebuertsdatum a Gebuertsuert
 • d’Adress un déi d’Convocatioun soll geschéckt ginn

.

Wann d’Demande elektronesch gemaach gëtt, muss de Wieler mat senger elektronescher Carte d’identité oder mat sengem LuxTrust Produit ënnerschreiwen éier et iwwer myguichet.lu verschéckt gëtt.

Demande fir d’Bréifwal muss obligatoresch spéitstens zu folgenden Datumer per Post un d’Gemeng agereecht ginn wou de Wieler säi Wunnsëtz huet:

 • Dënschdeg, den 2. Mee 2023 wann de Convocatiounsbréif soll op eng Adress am Ausland geschéckt ginn
 • Mëttwoch, de 17 . Mee 2023 wann de Convocatiounsbréif soll op eng Adress zu Lëtzebuerg geschéckt ginn

.

🇫🇷 Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à voter par correspondance lors des élections communales.

A partir du 19 mars 2023, la demande peut être faite soit :

.

La demande doit indiquer :

 • le nom, prénom et domicile
 • la date et le lieu de naissance
 • l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation

.

Lorsque la demande est faite par voie de dépôt électronique, l’électeur doit signer la demande avec sa carte d’identité électronique ou son produit LuxTrust avant de la transmettre via MyGuichet.lu.

La demande de vote par correspondance doit obligatoirement parvenir, par voie postale, à la commune de résidence de l’électeur avant les dates suivantes :

 • mardi, 02 mai 2023 pour les envois du bulletin de vote à une adresse à l’étranger
 • mercredi, 17 mai 2023 pour les envois du bulletin de vote à une adresse nationale au Luxembourg

.

🇬🇧 All voters registered on electoral lists can apply to vote by post as part of the municipal elections.

From 19 March 2023, the request can be made either :

.

The request must include:

 • surname, name and domicile
 • date and place of birth
 • address to which the polling card needs to be sent

.

When the application is made by electronic filing, the voter must sign the application with his electronic identity card or his LuxTrust product before transmitting it via MyGuichet.lu.

The application for a postal vote must reach the commune of residence of the voter before the following dates:

 • Tuesday, 02 May 2023 for ballot papers sent to an address abroad
 • Wednesday, 17 May 2023 for ballot papers sent to a national address in Luxembourg

 

 

.

JE PEUX VOTER

Cover_Homepage_kopstal_v1

.

LU All Gemeng huet ee Gemengerot, dee sech aus dem Buergermeeschter, de Schäffen an de Gemengeconseilleren zesummesetzt. Si ginn all sechs Joer direkt vun den Awunner aus der Gemeng gewielt.

Wann d’Awunner bei de Gemengewalen den 11. Juni 2023 wiele ginn, da wiele si direkt d’Gemengeconseilleren, déi hier Interessien an déi vun hierer Gemeng an den nächste 6 Joer vertriede wäerten.

Fir dës Wale gëllen nei Konditioune fir Net-Lëtzebuerger an d’Awunner kënne sech, ouni eng Aschränkung vun der Openthalstdauer, op d’Wielerlëschten androe loossen. Dëst ka bis zu 55 Deeg virun de Walen gemaach ginn. Stéchdag fir sëch an d’Wielerlëschten anzeschreiwen: Méindeg, de 17. Abrëll 2023 um 17.00 Auer.

Weider Informatiounen fannt Dir um Site: www.jepeuxvoter.lu

Aschreiwung op d’Wielerlëschten (Nët-Lëtzebuerger Resident) : https://jepeuxvoter.lu/lu/mech-a-menger-gemeng-aschreiwen/ 

**

FR Chaque commune dispose d’un conseil communal, constitué par le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux. Ils sont élus directement, tous les six ans, par les citoyens.

En participant aux élections communales du 11 juin 2023, les électeurs choisiront directement les conseillers communaux qui défendront leurs intérêts pendant les 6 années à venir.

Pour ces élections, des nouvelles conditions de vote pour les non-luxembourgeois s’appliquent et les résidents peuvent s’inscrire sur les listes électorales, sans restriction de durée de résidence et ce jusqu’à 55 jours avant les élections. Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales: lundi 17 avril 2023 à 17h00.

Veuillez consulter le site suivant pour plus d’informations : www.jepeuxvoter.lu

Inscription sur les listes électorales (résidents non-luxembourgeois) : https://jepeuxvoter.lu/inscription-a-la-commune/ 

**

EN Each commune has a municipal council made up of the mayor, deputy mayors and municipal councillors. Every six years the commune’s residents elect them directly.

By participating in the municipal elections on 11 June 2023, electors directly choose the municipal councillors who will defend their interests and those of the commune for the next 6 years.

For these elections, new voting conditions for non-luxembourgers apply and residents can register on the electoral list without any duration of residence restrictions. This can be done up to 55 days before the elections. Deadline to register on the electoral list: Monday, 17 April 2023 at 5 pm.

Please visit the following website for more information : www.jepeuxvoter.lu/en/frontpage

Registration on the electoral lists (for non-Luxembourgish residents) : https://jepeuxvoter.lu/en/minscrire-dans-ma-commune/ 

**

DE  Jede Gemeinde hat einen Gemeinderat, der sich aus dem Bürgermeister, den Schöffen und den Gemeinderäten zusammensetzt. Sie werden alle sechs Jahre von den Einwohnern der Gemeinde direkt gewählt.

Durch die Teilnahme an den Kommunalwahlen am 11. Juni 2023 stimmt der Wähler auf direktem Wege die Gemeinderäte, die in den nächsten 6 Jahren seine Interessen und die der Gemeinde vertreten werden.

Für diese Wahlen gelten neue Wahlbedingungen für Nicht-Luxemburger und jeder Einwohner kann sich in die Wählerlisten einschreiben, dies ohne jegliche Beschränkungen der Aufenthaltsdauer. Die Einschreibung kann bis zu 55 Tagen vor den Wahlen gemacht werden. Stichtag um sich auf die Wählerlisten einzuschreiben: Montag, 17. April 2023 um 17.00 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website : www.jepeuxvoter.lu

Eintragung in die Wählerlisten (für Nicht-Luxemburger Einwohner) : https://jepeuxvoter.lu/de/wie-kann-ich-mich-einschreiben/

**

PT Cada município tem um conselho municipal, constituído pelo presidente da câmara, vereadores e conselheiros municipais. De seis em seis anos, são eleitos diretamente pelos habitantes do município.

Ao participarem nas eleições municipais de 11 de Junho de 2023, os eleitores escolhem directamente os conselheiros municipais que defenderão os seus interesses e os da comuna durante os próximos 6 anos.

Para estas eleições, aplicam-se novas condições de voto para não-luxemburgueses e residentes podem inscrever-se nos cadernos eleitorais sem qualquer restrição de residência, até 55 dias antes das eleições. Prazo limite para inscrição nos cadernos eleitorais: segunda-feira, 17 de Abril de 2023, às 17 horas.

Por favor, visite o seguinte website para mais informações : www.jepeuxvoter.lu

Inscrição nos cadernos eleitorais (para residentes não-luxemburgueses) : https://jepeuxvoter.lu/pt/inscrever-me/

 

Menu