A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Participation citoyenne – Revalorisation du centre de Bridel & sondage sur la qualité de vie dans la commune

publié le 26 mai 2023
Site-internet_image

🇱🇺 Léif Biergerinnen a Bierger, 

Nodeems 2022 een intensive Biergerbedeelegungsprozess fir d’Gestaltung vum Kopleschter Duerfkär initiéiert gouf an d’Resultater verëffentlecht gi sinn, leeft aktuell de Biergerbedeelegungsprozess fir d’Duerfentwécklung vum Briddel. Vum 23. Januar bis den 3. Mäerz 2023 konnten d’Awunner an enger éischter Phas un enger allgemenger Ëmfro zur Liewensqualitéit an der Gemeng Koplescht deelhuelen. Den 9. Februar 2023 ass dunn een Informatiounsowend organiséiert ginn, wou de Biergerbedeelegungsprozess an déi verschidden Etappen erkläert gi sinn. Schlussendlech konnten d’Awunner bei 2 Biergerworkshoppe matmaachen, déi de 4. an 11. Mäerz 2023 stattfonnt hunn. Hei sinn d’Iddien, Besoinen a Wënsch vun den Awunner gesammelt ginn a wäerten am Projet vun der Ëmgestaltung vum Briddeler Zentrum mat afléissen.

D’Presentatioun déi um Informatiounsowend den 9. Februar virgestallt ginn ass, kënnt Dir Iech hei ukucken.

De Biergerrapport vun de Workshoppen an de Resumé vun de Resultater vun der Ëmfro kënnt Dir Iech hei op franséisch ukucken: Rapport citoyen

De separate Resumé vun de Resultater vun der Ëmfro kënnt Dir Iech hei op lëtzebuergesch, franséisch an englesch ukucken: Resumé Ëmfro

D’Resultater vun de Workshoppen sinn donneschdes, de 17. Abrëll 2024 virgestallt ginn. Hei kennt Dir Iech d’Presentatioun ukucken: Presentatioun Resultater

Mir soen Iech villmools Merci fir Är Participatioun an Äert Engagement.

De Schäfferot

Thierry Schuman – Buergermeeschter

Josy Popov – Schäffen

Raoul Weicker – Schäffen

.

🇫🇷 Chères citoyennes, chers citoyens,

Après qu’un processus intensif de participation citoyenne pour la conception du centre du village de Kopstal a été lancé en 2022 et que les résultats ont été publiés, le processus de participation citoyenne pour la revalorisation du centre de Bridel est actuellement en cours. Du 23 janvier au 3 mars 2023, les habitants ont pu participer dans une première phase à un sondage général sur la qualité de vie dans la commune de Kopstal. Une soirée d’information a ensuite été organisée le 9 février 2023, où le processus de participation citoyenne et ses différentes étapes ont été expliqués. Enfin, les résidents ont pu participer à deux ateliers participatifs, qui ont eu lieu le 4 et 11 mars 2023. Ici, les idées, les besoins et les souhaits des habitants ont été recueillis et seront intégrés dans le projet de refonte du centre de Bridel.

Veuillez trouver ici les informations présentées lors de la soirée d’information du 9 février.

Le rapport citoyen des ateliers participatifs et le résumé des résultats du sondage peuvent être visualisés en français ici : Rapport citoyen

Le résumé des résultats du sondage à part peut être visualisé en langues luxembourgeoise, française et anglaise ici : Résumé sondage

Les résultats des ateliers participatifs ont été présentés le jeudi 17 avril 2024. Vous pouvez visualiser la présentation ici : Présentation résultats

Nous vous remercions vivement pour votre participation et votre engagement.

Le collège échevinal 

Thierry Schuman – Bourgmestre

Josy Popov – Échevin

Raoul Weicker – Échevin

.

🇬🇧 Dear citizens,

After the launch of an intensive citizen participation process for the design of the village centre of Kopstal in 2022 and the results being published, the citizen participation process for the revalorisation of the centre of Bridel is currently underway. From 23 January to 3 March 2023, residents were able to take part in a general survey on the quality of life in the municipality of Kopstal in a first phase. An information evening was then organised on 9 February 2023, at which the citizen participation process and its various stages were explained. Finally, the residents were able to participate in two participatory workshops, which took place on 4 and 11 March 2023. Here, the ideas, needs and wishes of the residents were collected and will be integrated into the redesign project of the centre of Bridel.

The presentation that was shown at the information evening on February 9th can be looked up here.

The citizen’s report of the participatory workshops and the summary of the survey results can be viewed in French here: Rapport citoyen

The summary of the survey results can be viewed in Luxembourgish, French and English here: Summary of the survey

The results of the participatory workshops have been presented on Thursday 24 April 2024. You can take a look at the presentation here:

Presentation results

 

We thank you very much for your participation and commitment.

The College of Mayor and Aldermen

Thierry Schuman – Mayor

Josy Popov – Alderman

Raoul Weicker – Alderman

Menu