A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Actualités

Documents relatifs
 • publié le 30/03/2023

  Routes barrées – du 3 au 8 avril 2023

  🇱🇺🚧 Am Kader vu verschidde Chantieren, informéiere mir Iech, dass folgend Stroossen an der Woch vum 3. Abrëll gespaart sinn:

  • 03.04 – 07.04 vun 8h30 bis 16h30: Rue de Mersch tëschent Koplescht a Schëndels. Ëmleedung iwwer Keespelt an de Quatre-vents.
  • 03.04 – 08.04 vu 6h00 bis 18h00: Rue de Steinsel tëschent dem Briddel a Steesel.
  • 03.04 – 07.04 vu 6h00 bis 18h00: een Deel vun der rue du Tilleul. Ëmleedung iwwert de Feldwee Op der Dresch.
   Merci fir Äert Versteesdemech.
   .

  🇫🇷🚧 Dans le cadre de différents chantiers, nous vous informons que les rues suivantes seront barrées à la circulation la semaine du 3 avril :

  • 03.04 – 07.04 de 8h30 à 16h30 : rue de Mersch entre Kopstal et Schoenfels. Déviation via Keispelt et le quatre-vents.
  • 03.04 – 08.04 de 6h00 à 18h00 : rue de Steinsel entre Bridel et Steinsel.
  • 03.04 – 07.04 de 6h00 à 18h00 : une partie de la rue du Tilleul. Déviation via le chemin agricole Op der Dresch.
   Merci pour votre compréhension.
   .

  🇬🇧🚧 As part of the different road works, we inform you that the following roads will be closed to traffic during the week of April 3rd:

  • 03.04 – 07.04 from 8:30 am to 4:30 pm: rue de Mersch between Kopstal and Schoenfels. Diversion via Keispelt and the quatre-vents.
  • 03.04 – 08.04 from 6:00 am to 6:00 pm: rue de Steinsel between Bridel and Steinsel.
  • 03.04 – 07.04 from 6:00 am to 6:00 pm: a part of the rue du Tilleul. Diversion via the small road Op der Dresch.
   Thank you for your understanding.

   

  Avis_chantier_route de Mersch

  Avis_chantier_rue-de-Steinsel

  Avis_chantier_rue-de-Tilleul

 • publié le 20/03/2023

  Elections communales – 11.06.2023 – Votes par correspondance

  .

  BREIFWAL – VOTES PAR CORRESPONDANCE – POSTAL VOTING

  🇱🇺 All d’Wieler, déi an de Wielerlëschte stinn, kënnen eng Demande fir d’Bréifwal bei de Gemengewalen areechen.

  Ab dem 19. Mäerz 2023, kann d’Demande gemaach ginn:

  .

  Demande muss folgend Informatioune beinhalten:

  • Numm, Virnumm a Wunnadress
  • Gebuertsdatum a Gebuertsuert
  • d’Adress un déi d’Convocatioun soll geschéckt ginn

  .

  Wann d’Demande elektronesch gemaach gëtt, muss de Wieler mat senger elektronescher Carte d’identité oder mat sengem LuxTrust Produit ënnerschreiwen éier et iwwer myguichet.lu verschéckt gëtt.

  Demande fir d’Bréifwal muss obligatoresch spéitstens zu folgenden Datumer per Post un d’Gemeng agereecht ginn wou de Wieler säi Wunnsëtz huet:

  • Dënschdeg, den 2. Mee 2023 wann de Convocatiounsbréif soll op eng Adress am Ausland geschéckt ginn
  • Mëttwoch, de 17 . Mee 2023 wann de Convocatiounsbréif soll op eng Adress zu Lëtzebuerg geschéckt ginn

  .

  🇫🇷 Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à voter par correspondance lors des élections communales.

  A partir du 19 mars 2023, la demande peut être faite soit :

  .

  La demande doit indiquer :

  • le nom, prénom et domicile
  • la date et le lieu de naissance
  • l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation

  .

  Lorsque la demande est faite par voie de dépôt électronique, l’électeur doit signer la demande avec sa carte d’identité électronique ou son produit LuxTrust avant de la transmettre via MyGuichet.lu.

  La demande de vote par correspondance doit obligatoirement parvenir, par voie postale, à la commune de résidence de l’électeur avant les dates suivantes :

  • mardi, 02 mai 2023 pour les envois du bulletin de vote à une adresse à l’étranger
  • mercredi, 17 mai 2023 pour les envois du bulletin de vote à une adresse nationale au Luxembourg

  .

  🇬🇧 All voters registered on electoral lists can apply to vote by post as part of the municipal elections.

  From 19 March 2023, the request can be made either :

  .

  The request must include:

  • surname, name and domicile
  • date and place of birth
  • address to which the polling card needs to be sent
 • publié le 06/03/2023

  Élections communales 11.06.2023

  🇱🇺 Gemengewalen 2023: D’Presentatioune vun de Kandidatinnen a Kandidaten an d‘Designatioune vun den Zeie ginn
  – donneschdes, den 30. Mäerz vu 15 bis 18 Auer a
  – mëttwochs, den 12. Abrëll vu 15 bis 18 Auer
  am Gemengerotssall an der Märei zu Koplescht entgéint geholl. De leschten Delai fir sech anzedroen ass also den 12. Abrëll bis 18 Auer.
  De Formulaire fir sech op eng Kandidatelëscht anzedroen, fannt Dir hei: Présentation d’une liste de candidats

  🇫🇷 Élections communales 2023 : Les présentations des candidat(e)s et les désignations de témoin(te)s seront reçues
  – jeudi 30 mars entre 15h et 18h
  – mercredi 12 avril entre 15h et 18h
  dans la salle de réunion à la Mairie de Kopstal. Le dernier délai pour s’inscrire est donc le 12 avril jusqu’à 18h.
  Le formulaire pour s’inscrire sur une liste de candidat(e)s, peut être téléchargé ici : Présentation d’une liste de candidats

  🇬🇧 Municipal elections 2023: Candidate presentations and witness nominations will be received on
  – Thursday, 30th of March between 3pm and 6pm
  – Wednesday, 12th of April between 3pm and 6pm
  in the meeting room at the Town Hall in Kopstal. The last deadline for registration is therefore 12th of April until 6pm.
  The form to register on a candidates list can be downloaded here: Présentation d’une liste de candidats

  20230302_Avis_Candidatures

 • publié le 02/03/2023

  Participation citoyenne – Centre de Kopstal

  🇱🇺 Léif Biergerinnen a Bierger,

  De Buergermeeschter an de Schäfferot beschäftegen sech mat der Revaloriséierung vum Kopleschter Duerfkär.

  Fir dass dësen neien Zenter seng Bierger am Beschte verkierpert, sinn den 21 a 25. Juni an den 9. Juli, participativ Biergerworkshoppen zu den Themen Mobilitéit, ëffentleche Raum, Funktiounen an de Projet de Reouverture vun der Mamer organiséiert ginn fir d’Iddien vun de Bierger ze sammelen. Eist gemeinsaamt Zil ass et, de Kopleschter Duerfkär vu muer zesummen ze gestalten, fir datt et eng attraktiv Plaz gëtt wou all Generatiounen sech zesummen treffe kënnen.    

  Presentatioun vun de Resultater 

  Déi gesammelt Iddien hunn d’Basis gebilt, fir souwuel e Biergerrapport wéi och e Masterplang fir de Kopleschter Zentrum z’erstellen. D’Resultater vun eiser gemeinsamer Aarbecht sinn den 1. Mäerz 2023 zu Koplescht an enger Presentatioun virgestallt ginn.

  De Biergerrapport mat de Resultater fannt Dir hei: Rapport citoyen – centre Kopstal.
  D’Presentatioun vum 1. Mäerz 2023 mam Masterplang fannt Dir hei: Présentation publique des résultats – centre Kopstal

  D’Pläng sinn och wärend dem ganze Mount Mäerz am Gebai vum service technique ausgestallt, wou Dir Iech se wärend den Ëffnungszäite vum Büro ukucke kënnt goen.

  Service technique
  22, rue de Luxembourg
  8184 Kopstal
  Méindes bis freides: 8 bis 12 Auer an 13 bis 16 Auer

  De Schäfferot

  Thierry Schuman – Buergermeeschter
  Josy Popov – Schäffen
  Raoul Weicker – Schäffen

  .

  🇫🇷 Chères citoyennes, chers citoyens,

  Le collège des bourgmestre et échevins s’attèle à la revalorisation du Centre de Kopstal.

  Pour que ce nouveau centre représente au mieux ses citoyens, des ateliers participatifs ciblés sur les thématiques de la mobilité, des espaces publics, des fonctions et sur le projet de réouverture de la Mamer ont été organisés le 21 et 25 juin ainsi que le 9 juillet afin de collecter toutes les idées des habitants. Notre objectif commun étant de construire ensemble le centre de Kopstal de demain, afin qu’il retrouve son attractivité et devienne un lieu d’échange propice à toutes les générations. 

  Présentation des résultats

  Les idées collectées ont constitué la base d’un rapport citoyen et d’un Plan Directeur du centre de Kopstal.
  Les résultats de notre travail commun ont été présentés le 1er mars 2023 à Kopstal lors d’une présentation publique.

  Le rapport citoyen avec les résultats peut être visualisé ici : Rapport citoyen – centre Kopstal
  La présentation publique du 1er mars 2023 avec le masterplan peut être visualisée ici : Présentation publique des résultats – centre Kopstal

  Les plans sont exposés pendant tout le mois de mars dans le bâtiment du service technique et peuvent être consultés par les habitants pendant les heures d’ouvertures du bureau.

  Service technique
  22, rue de Luxembourg
  8184 Kopstal
  Du lundi au vendredi: 8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00

  Le collège échevinal

  Thierry Schuman – Bourgmestre
  Josy Popov – Échevin
  Raoul Weicker – Échevin

  .

  🇬🇧 Dear citizens,

  The College of Mayor and Aldermen is addressing the upgrading of the Kopstal village centre.

  We would like this new centre to best reflect its citizen, and therefore we organized participation workshops on 21 and 25 June and 9 July, on the topics of mobility, public space, functions, and the project of the Mamer reopening, so that as many of your ideas as possible could be collected. The common goal is to design our Kopstal village centre of tomorrow, one that will be an attractive place of exchange for all generations.

  Presentation of the results 

  The ideas collected formed the basis of a citizens’ report and a master plan for the Kopstal village centre.
  The results of our joint work was presented on 1st of March 2023 in Kopstal during a public presentation.

  The citizens’ report can be viewed here: Rapport citoyen – centre Kopstal
  The presentation of March 1st with the masterplan can be viewed here: Présentation publique des résultats – centre Kopstal

  The plans are also exposed during the whole month of March in the building of the service technique where residents can look up the results during the office’s opening hours.

  Service technique
  22, rue de Luxembourg
  8184 Kopstal
  Monday to Fridag-y: 8am – 12pm and 1pm – 4pm

  The College of Mayor and Aldermen

  Thierry Schuman – Mayor
  Josy Popov – Alderman
  Raoul Weicker – Alderman

  Soirée d’information du 17 mai 2022 

  Ateliers participatifs du 25 juin et du 9 juillet 2022 

 • publié le 28/02/2023

  Jobs étudiants 2023

  .

  La commune de Kopstal propose des jobs pour étudiants

  • dans le cadre des activités « Vakanz doheem » à la Maison Relais de Bridel
  • pour des travaux administratifs ou manuels au profit des services communaux

  .

  Les descriptions des poste ainsi que les conditions à remplir sont publiés ci-dessous:

   

   

   

 • publié le 28/02/2023

  Maquette 3D de la commune de Kopstal – survol à partir du mois de mars 2023

  .

  Avis_Maquette 3D de la commune de Kopstal

Menu